Ångerrätt

Privatkund, och företagskunder där detta särskilt har avtalats, har rätt att ångra ett köp, utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (“Ångerfrist”) från det datum varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela ParkinsonPower detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via kontakt@parkinsonpower.com alternativt Konsumentverkets standardformulär, http://www.konsumentverket.se.

Kund ska återsända varan till ParkinsonPower/Cecilia Qwinth utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat ParkinsonPower om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Kund rekommenderas att bilägga sitt namn, adress och e-postadress samt telefonnummer.

Ångerrätten gäller inte

  •  där boken trycks efter Kunds beställning. Det framgår vid beställningstillfället om det är en “Print on demand”-beställning.
  •  av kunden begärda författarsignerade exemplar av exempelvis en bok.

Reklamation

Om ParkinsonPower har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till ParkinsonPower.

Kontakt sker via e-post: kontakt@parkinsonpower.com.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) år från leveransdagen.

ParkinsonPower följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se , och svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på  http://www.konsumentverket.se.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

·         kundens namn, e-postadress och telefonnummer.

·         fakturanummer, och

·         titel/benämning på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från ParkinsonPower. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på ParkinsonPowers bekostnad förutsatt att Kund följer ParkinsonPowers instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

1.    kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller

2.    behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller

3.    häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

För e-böcker/ljudböcker/e-learning har ParkinsonPower alltid rätt att avhjälpa felet genom omleverans.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter

Upphovsrätten till de verk som mångfaldigas i form av Digitala böcker/Ljudböcker/E-learning innehas av Cecilia Qwinth eller utgivande förlag. Utöver den rätt Kund uttryckligen erhåller enligt dessa Avtalsvillkor erhåller Kund inte någon rätt till immateriella rättigheter med koppling därtill. Alla produkter där det är tillämpligt är skyddade med vattenmärke eller ett tekniskt kopieringsskydd vilket gör det möjligt att spåra den som köpt. Skyddet innehåller information om ordernummer och kan förekomma synligt/hörbart eller osynligt/ohörbart.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning, har ParkinsonPower/Cecilia Qwinth inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar ParkinsonPower varken för direkt eller indirekt skada.

ParkinsonPower/Cecilia Qwinth ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen.

ParkinsonPower/Cecilia Qwinth garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.

ParkinsonPower/Cecilia Qwinth ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. 

ParkinsonPower/Cecilia Qwinth ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna.

ParkinsonPower/Cecilia Qwinth ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. 

ParkinsonPower/Cecilia Qwinth ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom ParkinsonPower/Cecilia Qwinth uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Kund ansvarar för att inte obehöriga får tillgång till Kunds användarnamn och lösen.